Ćakula z Dankoton i Dorijanon Crnićen

člani Muziki Halubajskeh zvončari

Napisala: Tatjana Udović Šaftičina

Danko i Dorijan Crnić dva su brata od Marčeji ki su od mićeh nog voleli pust. Od kako su se rodili, zvončari su njin pohajali oko kuće, a kako oni reču, daju i danas i vavek će. Njih dva su najprvo bili zvončari, a kako su voleli i sost, skupila se j' jena kumpanija muzikanti ki su spojili jubav prema muzike i prema zvončaron. Prej leh zvončari arivaju va selo, osin zvonjadi, ćuje se i vesela sopnjada. To je zvončarska Muzika, va koj Danko sope armuniku, a Dorijan bubanj.

Malo od povijesti Muziki Halubajskeh zvončari?

Dorijan:

Još nekada, kad su nastali zvončari, š njimi je šla i Muzika. Najprvo j'to bila samo jena armunika, neč malo kašneje armunika i bubanj, a onda se j' z leti pokazala potreba da se Muzika malo proširi, da se unese neki novi instrument kako bi bilo lepše.
Z vremenon se je oformila grupa od sedan - osan muzikanti.

Danko:

Si muzikanti su najprvo bili zvončari. Ja san nosil zvonci jedno sedan let i, kako me j' pijažalo sost, 1999. leta san počel sost za zvončari. Kako me j' Muzika se daje vukla, tu san i ostal. Brat se j' Muzike priključil kašneje aš je fanj let zvonci nosil.

Ki instrumenti su sada se va zvončarskoj Muzike?

Dorijan:

Najveć prevladavaju armuniki, pak ih sada imamo tri, onda imamo dva saksofona, jenu trumbetu, jedan veli i jedan mići bubanj i doboš, nekada neki zamu klarinet, nekada i pozaunu, trombon ...

Danko:

Judi su se va Muzike dosti znali menjat, ali sada, va zadnja tri leta, je smiron nas osan ki se skupa držimo i dosta smo dobro uštimani: Donald Lučić - Virus na armunike, Josip Šubat je druga armunika, ja san treća, Matija Host, kemu leže si instrumenti, pu nas najčešće sope saksofon, Dalibor Zoretić - Naranča je drugi saksofon, Dražen Andročec bariton, Danijel Host trumbeta i Dorijan sope bubanj. Pasalo je kroz Muziku još čuda judi: Darko Gržinčić Joškin ki je sopal trumbetu, Zoran Host - Stupar doboš, Sanjin Rubeša armuniku, Mladen Babić bubanj, Dean Mladenić pozaunu, Renato Jardas armuniku al pozaunu, Marin Host bubanj, Stevica Šanjug isto bubanj...bilo ih je još, ma se ne moren jušto seh spametit.

Je teško sost va zvončarskoj Muzike?

Danko:

Mogal bin reć da sost va zvončareh ni lahko aš nan je zadatak bit vesel, zabavit judi, sost vesele pjesmi, sagde storit štimung da domaćini moru zatancat, a kroz tri dni pohajanja z zvončari po seleh, čovek se strudi - armuniku i bubanj je teško nosit aš su teški, ovemi ki imaju puhački instrumenti usnice nateču, ako je zima, prsti zebu, a ako je daž, je najhuje aš rabi pokrivat armunike aš su skupe, pak sost pod najlonun...

Dorijan:

Z armunikun je najteže aš je skup instrument, a uz to je teška - ima 11-14 kil, a smiron je treba nosit. Kad daž pada, je treba skrivat. Za bubanj al trubu ni bitno ni ako se zmoči, ma ako se armunika zmoči, se šundra.

Danko:

Najlepše je sost kad je lepo vreme - to je onda gušt! Ali sejeno je teško tri dni sost po celi dani od jutra do škura, ali zato smo tu, da sopemo!

Škerci?

Danko:

Kako smo mi i sami najprvo bili zvončari, poznamo judi jako dobro i znamo ka je zgoda vezana za kega, pak znamo kroz muziku i pjesmu neki škerac hitit. Znalo se j' dogodit i da Muzika pade va graju, jedanputa je trumbeta letela preko gromači... A kako užanca nan je već postalo to da se, kad tri dni hodimo okole po našeh seleh, va jenen sele zamenimo za instrumenti. Saki zame ono ča ne ume sost, a onisti ken gredu si instrumenti, dobiju instrument ki njin najslabeje gre. I tako pridemo va selo z jenun muzikun ka ne zvuči baš bog-zna-ča.

Kako vas judi prihvaćaju?

Danko:

Za judi su to posebni dani, kot blagdan, kad zvončari prihajaju va njiha sela. Osim zvonci keh se čuje z duga, judi čuju i muziku i onput zajno selo živne. Jedan šaraj priđe va selo! Judi počnu poskakevat, zvončari store kolo, pak zamu divojki za tancat. Muzika, uz zvončari, stori jedan poseban štih.

Dorijan:

Dok zvončari delaju kolo, mi malo fermamo sost, al kad oni store kolo i znamu maškari, nastavimo daje. Onda zvončari zatancaju z divojkami z sela i si skupa se vesele; živeje so selo! To dura dok nan komandant ne zafiče da rabi poć daje.

Ča kad se komandanta ne posluša?

Danko:

Nekad nas morda ni voja poć zajeno ća kad je kapo namislel aš bimo još morda radi bili tamo, pa dobijemo z onen mačon po nogah. A uža bit da va ken sele Muzika i zvončari krenu, a da nas par ostanemo aš se zaćakulamo, pak tečemo kroz zvončari da pridemo do Muziki. Ako nas vidi komandant, opet nas malo udrije. Užaju nan noge bit plave potle Pusta za sen ten ča nismo zvončari nego muzikanti, ali se je to del pusta i se je lepo.

Osjećaj pred Pust?

Dorijan:

Osjećaj je ko kad se va kotle rakija kuha, pa onako samo čekaš da će skipet! Hahaha! To ne more čovek opisat ni navadit. To je urođeno. Mi, ki smo rojeni ovde, to znamo, a čovek ki priđe od nekud, ne more to oćutit kot damo mi.

Danko:

Jutro prej nego krenemo, prva pjesma se neslužbeno odsope pul nas va konobe, a onda gremo h Bačurkinen od kuda se kreće z zvončari.

Ča za vas znači Pust?

Danko:

Neč posebno! Kad priđe Pust, onda priđe vreme kad, kako stari judi užaju reć, se stavi pamet va vetrinu. Kad Pust prihaja, mi se muzičari pripravjamo; najdemo se, gjedamo ke su nove pjesmi prišle vanka da jih se navadimo, pak se dogovorimo z kega dura ćemo sost i provamo zasost tako da budemo parićani.

Dorijan:

Pust je jedan del leta va našen kraje za kega se judi parićuju već prvo. Čin priđe Novo leto, već se zna da za njin prihaja pust. Zvončari koži pripravjaju, maškari se delaju i već va srce ćuti pusno vreme.

Na vrh